CERTYFIKATY

Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

został pozytywnie zweryfikowany przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w RUR (Rejestr Usług Rozwojowych).

KORZYŚCI DLA AKADEMII EDUKACYJNYCH:

  • prowadzenie szkoleń według ujednoliconych standardów, zgodnych z najważniejszymi kierunkami polityki edukacyjnej UE,
  • dostęp do certyfikowanych programów kształcenia oraz materiałów edukacyjnych, opracowywanych we współpracy z ekspertami zawodowymi i przedsiębiorstwami,
  • możliwość akredytacji własnych modułów w systemie VCC i dystrybucji ich przez sieć partnerów VCC.
certyfikat akademii VCC

PARTNER EGZAMINACYJNY

Partnerzy Egzaminacyjni odpowiedzialni są za przeprowadzanie egzaminów VCC. Opis procedur egzaminacyjnych oraz warunków uzyskania certyfikatów VCC dostępny jest w sekcji:

certyfikat akademii VCC

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy po dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
O wpis do rejestru może ubiegać się instytucja składając wniosek o wpis wraz z informacją o:
  • tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • kadrze dydaktycznej,
  • bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych,
  • metodach oceny jakości szkoleń,
  • liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku,
  • pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.
dokument urzędowy potwierdzający wpis